Fysioterapi ved nevrologiske tilstander

Nevrologi er læren om nervesystemet. Nevrologiske utfall har som regel en logisk forklaring ut fra skade eller sykdom i nervesystemet. Dette kan være lammelser, endret følesans, koordinasjonsproblem.

Eksempler på nevrologiske tilstander:

  • Hjerneslag
  • Multippel sklerose (MS)
  • Hodeskade, ryggmargsskade
  • Parkinson
  • Cerebral parese

Fysioterapeutene ved Optima Helse undersøker, behandler og rehabiliterer personer med nevrologiske tilstander. Målet med behandlingen kan være å gjenvinne eller opprettholde funksjonsnivå, og tiltakene bestemmes ut fra dette. Aktuelle tiltak kan være forflytning, deltagelse i dagligdagse aktiviteter, trening av motorisk kontroll, balanse og koordinasjon.