KOMPETANSE

Visjon

Vi vil...

  • utvikle en helsebedrift med høy kompetanse innen fysioterapi, trening, arbeidshelse og kunnskapsutvikling.
  • søke å forstå din helse i relasjon til de forholdene du møter hjemme, på arbeid og i fritiden.
  • legge forholdene til rette for at du som enkeltindivid eller som del av en gruppe gjennom helseopplevelser selv tar ansvar for helseutvikling og endring av helseatferd.

Kunnskapsbasert praksis

Vår yrkesutøvelse baserer seg på kunnskap fra forskning og yrkeserfaring og pasientens informerte medvirkning i den konkrete beslutningen.

Forskning og utvikling

Den systematiske kunnskapsoppbygningen i virksomheten danner utgangspunkt for vårt arbeid med forskning og utvikling. Vi vil tilstrebe til en hver tid å være i en prosess der vi utfører egen forskning eller samarbeider med ulike kompetansemiljøer om slik forskning.

Kurs og seminar

Vi har de siste årene utviklet et kurssenter for fysioterapeuter i regionen og ønsker at kunnskapsformidling og fagutvikling skjer lokalt.

Hospitering

Vi ønsker kolleger eller andre interesserte velkommen til å hospitere for kortere eller lengre tidsrom, og ser på dette som en verdifull fagutvekslingsarena. Ta kontakt for nærmere avtale.